Mediation

Mediation is een methodiek gericht op probleemoplossing van een conflict waar partijen samen een oplossing voor zoeken. Mediaton kan worden ingezet ingeval er conflicten zijn waar beide partijen samen uit willen komen. Conflicten kunnen liggen op diverse terreinen, b.v. burenruzies, familieruzies, echtscheidingsconflicten, conflicten op het werk etc.

Doel
Mediation is herstel van de communicatie, met als uiteindelijk doel een onderhandelingsresultaat waar beide partijen tevreden mee zijn.

Taak mediator
De mediator is procesbegeleider en heeft geen taken als het gaat om de inhoud van het conflict.

Voorwaarden mediation
Alle partijen nemen vrijwillig deel aan de mediation. Vertrouwelijkheid/geheimhouding is gewaardborgd.


Werkwijze

Voordat mediation van start gaat wordt (kort) geinventariseerd wat het hoofdprobleem is en in welke relatie de partijen tot elkaar staan. Vervolgens wordt de mediationovereenkomst waarin afspraken staan die als basis gelden voor mediation aan beide partijen opgestuurd, waarna de eerste afspraak gemaakt wordt.

In de eerste afspraak wordt de mediationovereenkomst besproken en ondertekend, waarna de mediation van start gaat. Allereerst wordt onderzocht wat het kernprobleem is waar men mee zit. Elk van de partijen krijgt de gelegenheid om feiten gedachten en gevoelens die betrekking hebben op het conflict en elkaar naar voren te brengen. De mediator zorgt er voor dat een ieder voldoende gelegenheid krijgt om dit te uiten.

Daarna wordt onderzocht wat de achterliggende behoeften/belangen van elk van de partijen is ten aanzien van elkaar en het conflict. De focus ligt vervolgens op onderzoeken gemeenschappelijke behoeften/belangen, waarna beiden gaan onderzoeken welke oplossingen mogelijk zijn om hieraan tegemoet te komen. Hierop worden alle mogelijke oplossingen besproken, totdat beide partijen tevreden zijn over het resultaat ( win-win situatie).

Afspraken die hierover gemaakt worden worden vervolgens op schrift gesteld en ondertekend, waarna de mediation zal worden afgerond.

Gemiddeld duurt een dergelijk traject 10 uur, verdeeld over ongeveer 5 sessies.

Resultaten:
- Herstel communicatie
- Toename begrip voor elkaar
- Afname conflict
- Onderhandelingsresultaat waar alle partijen tevreden over zijn